Meliorācijas darbi

BŪVĒJAM, REKONSTRUĒJAM UN UZTURAM


Meliorācijas sistēmu būvniecība atbilstoši standartiem

Latvija atrodas klimatiskajā zonā, kur nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaikošanu no zemes virsmas, kas ir pārpurvošanās procesa pamats. Gandrīz 10% Latvijas teritorijas aizņem purvi, kas ir vairāk, nekā uzskatāms par optimālo mitrzemju daudzumu. Šī klimata īpatnība nopietni iespaido visas tautsaimniecības nozares - lauksaimniecību, mežsaimniecību un transportu. Meliorācija kā zemes uzlabošana mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi, uz ilgu laiku uzlabo augsnes auglību, veicina zemes, meža un ūdens resursu līdzsvarotu saglabāšanu. Lielākā daļa nosusināšanas sistēmas ir izbūvētas pirms 20-30 gadiem un nepieciešama to atjaunošana.

Veicam lauksaimniecības un meža zemju meliorācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju, pārbūvēšanu un uzturēšanu.

Ar atbilstošu tehniku būvējam visa veida nosusināšanas tīkla būves, lai nodrošinātu meliorācijas sistēmu efektīvu darbību.

Ir pieredze arī stadionu un futbola laukumu drenāžas sistēmas ierīkošanā un seguma izbūvē.

Pļaujam krūmus un atvases meliorācijas sistēmu nodalījuma joslās.

  • Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Aiviekstes pagastā

  • Segtā novada pārbūve Madonas novadā, Ošupes pagastā

  • Segtā novada pārbūve Madonas novadā, Ošupes pagastā

  • Segtā novada pārbūve Madonas novadā, Ošupes pagastā

Tel.: 29409738
E-pasts: info@mte.lv